Aýratynlyklaryna baý platforma bilen Binomo, Binomo söwdagärlerine iň möhüm elementleri bahalandyrmak we birleşdirmek üçin wagt sarp edendiklerini subut edýär.

 • Düzgünnama: IFC (Halkara Maliýe Komissiýasy)
 • Iň pes goýum: 10 $
 • Iň pes söwda: $ 1
 • Tölegler: 90% Maks
 • Jübi söwdasy: Hawa
 • Dynç güni söwda: Hawa
 • Aktiwler: CFD, harytlar, indeksler we walýuta jübütleri
 • Demo hasaby: Hawa
 • ABŞ we Angliýa söwdagärleri: kabul edilmeýär

Bu dellalyň 133 dürli ýurtdan müşderileri bar we Hindistandan, Braziliýadan, Indoneziýadan, Wýetnamdan we Türkiýeden gelen söwdagärler üçin iň meşhur dellallardan biridir.

Binomo 2014-nji ýylda esaslandyryldy we Sankt-Winsentde we Grenadinlerde ýerleşýän Dolphin Corp atly bir kompaniýa degişlidir. Her gün 887,470-den gowrak işjeň söwdagär we hepdede 30,000,000-den gowrak üstünlikli söwda bilen Binomo iň uly dellallardan biridir.

Binöne Binomo size laýykmy? Olara ynanyp bolarmy? Bu Binomo synynda, Ill size bu söwda platformasy barada bilmeli zatlaryňyzy aýdýar.


Söwda platformasy

Binomo syn

Binomo ähli söwdagärleri üçin hususy söwda platformasyny ulanýar. Platforma, ähli maglumatlaryň şifrlenen we ygtybarly bolmagyny üpjün etmek üçin SSL protokolyny ulanýar, şonuň üçin islendik söwda şertlerinde serişdeleriňiz elmydama howpsuz bolýar. Müşderileriň maglumatlarynyň howpsuzlygy möhümdir, sebäbi Binomo-nyň maliýe maglumatlaryny näderejede gorap biljekdigini kesgitleýär.

Kredit kartoçkalarynyň belgileri, bank maglumatlary we beýleki şahsy maglumatlar ýaly belli bir maliýe maglumatlary bolmazdan, platforma howpsuzlygyny zerur edýän serişdeleri goýup ýa-da yzyna alyp bilmersiňiz. Binomo-dan goramagyň ilkinji gatlagyna söwdagär hökmünde peýdasy degýär we Binomosyň abraýyny saklaýar.

Esasy zatlardan başga-da, Binomo platformasy onlaýn söwda tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin birnäçe peýdaly komponentlerden durýar. Grafikler, “hotkeys” we çalt täzeleniş nyrhlary, tölegleriňizi artdyrmak mümkinçiligine eýe. Binomo bularyň hemmesini, soňam käbirlerini hödürleýär.

Olaryň platformasynda söwda çyzgylaryňyzy we taryhyňyzy seljermek üçin 20-den gowrak dürli grafiki gural bar. Hotkeys çalt girmäge we çalt onlaýn söwda etmäge mümkinçilik berýär we olar Binomo-a mahsus. Olary başga söwdagärler bilen tapyp bilmersiňiz. Mundan başga-da, Binomo bu dürli diagrammalar bilen ulanmak üçin ykdysady senenama integrasiýasyny we garaşsyz bellikleri üpjün edýär.

Olaryň tertipli we täsirli platformasy, Binomo bilen birlikde diňe bir gezek basmak bilen söwdany başlamak üçin köp ulaldylan aýratynlyklary öz içine alýar, tassyklama gerek däl. Çalt täzeleniş tizligi bilen utgaşyp, düşünjeli söwdagärlere ýüze çykan pursatlaryndan peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

Aýratynlyklaryna baý platforma bilen, Binomo binomo söwdagärlerine iň möhüm elementleri bahalandyrmak we birleşdirmek üçin wagt sarp edendiklerini subut edýär.

Söwda görnüşleri

Binomo, ýokary / pes söwda görnüşini hödürleýär, jaň / goýmak we Turbo Trades hem diýilýär. / Okary / pes, adaty jaň / goýma önümiňiz we adatça ähli söwda dellallaryndan elýeterlidir.

/ Okary / pes aktiwiň soňky bazar bahasynyň belli bir möhletiň başynda ýokarlanjakdygyny ýa-da bahadan aşak düşjekdigini çaklamagy öz içine alýar. Turbo söwdasy has gysga wagt çäklerinden başga.

Platformalarynda söwda görnüşleriniň giň görnüşi bolmasa-da, Binomo üznüksiz söwda elýeterliligini üpjün edýär. Bazar hiç haçan ýapylmaýar, bu islän wagtyňyz söwda edip bilersiňiz, şol sanda dynç günleri-de olary beýleki onlaýn dellallardan tapawutlandyryp bilersiňiz.


Düzgünnama

Binomo syn

Binomo Halkara Maliýe Komissiýasy (IFC) tarapyndan düzgünleşdirilýär we 2018-nji ýyldan bäri A kategoriýa agzasy bolup durýar. IFC maliýe bazarlaryny kadalaşdyrmaga kömek edýän garaşsyz guramadyr we Binomo-nyň hem düzgünleşdirilýändigi, hem-de A kategoriýasynyň agzasy olaryň abraýyna ýüzlenýär dellal hökmünde.

Söwdagärler üçin bir peýdasy, IFC-iň ähli agzalary üçin öwezini dolmak gaznasynyň bolmagydyr. Diýmek, Binomo bilen serişdeleri ylalaşdyrmak üçin bir zat boljak bolsa, söwdagärler 20,000 € çenli goralar. Bu gorag söwdagärlere serişdeleriniň howpsuzlygyny kepillendirýär we Binomo-nyň çeşmeleriňize baha berýändigini habar berýär.

Binomo, IFC agzasy bolmakdan başga-da, FMMC tarapyndan tassyklanýar. Şeýle hem, IFC-iň VerifyMyTrade bölümi tarapyndan yzygiderli gözegçilik edilýär. Iň soňky barlagy 2020-nji ýylyň 13-nji fewralynda tamamlandy we netijeler ýerine ýetirişiň hilinden geçdi. Bu yzygiderli barlaglar we garaşsyz şahadatnama, dellal hökmünde Binomosyň bitewiligini görkezýär.

Mundan başga-da, Binomo CySEC arkaly ygtyýarnama almak isleýär. Halkara müşderiler üçin haýsy delleri saýlamalydygyny kesgitlemekde kadalaşdyrmak möhümdir we bu şahadatnamalar, barlaglar we düzgünler Binomo-nyň amatly söwda şertleri bilen abraýly dellaldygyny görkezýär.


Binomo hasaby görnüşleri

Onlaýn dellallary deňeşdireniňizde, ilkinji ädimleriňiziň biri, hödürleýän hasaplarynyň dürli görnüşlerini gözden geçirmekdir. Iň az maýa goýum näme? Dürli giriş nokatlarynyň peýdalary näme?

“Binomo” bilen üç hasap görnüşiniň birine başlap ýa-da täzeläp bilersiňiz. Her dereje dürli artykmaçlyklary hödürleýär we maýa goýumlaryňyzyň artmagy bilen potensial girdejiler we bonuslar hem artýar. Binomo-da üç hasap derejesi bar: Standard, Gold we VIP. Hasaplaryň hersine, nämäni talap edýändigine we hersine ýazylanyňyzda näme alýandygyňyza seredeliň.


Standart

Söwda bilen ýaňy başlasaňyz, adaty hasap iň oňat gabat gelmegi mümkin. Bu derejede söwdany başlamak üçin diňe 10 dollar gerek we platformadaky 39 aktiwlere girip bilersiňiz. Elýeterli aktiwleriň az mukdaryna eýe bolmak, täze öwrenen bolsaňyz, gaty az bolup biler. Elýeterli saýlawlaryň sanyna derek näme bilen işleýändigiňize düşünmäge üns bermäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, girişiň pes bolmagy serişdäňize töwekgelçilik etmekden gorkmaly däldigiňizi aňladýar.Beýleki aýratynlyklar:

 • Tölegleri yzyna almak üçin 3 gün: Maliýe serişdeleriňiz, üç günüň içinde islän töleg usulyňyzda elýeterli bolar. Bu birneme wagt ýaly bolup görünse-de, käbir dellallar bilen has köp garaşmak wagtyny taparsyňyz.
 • Adaty ýaryşlar: Standart ýaryşlara girmek, size pul serişdeleri berip biljek ýaryşlara gatnaşmaga mümkinçilik berýär
 • Iň ýokary hasyl 84%
 • Iň ýokary bonus 80%


Altyn

Has düýpli maýa goýumlary bolanlar üçin Altyn indiki giriş nokadyňyzdyr. Altyn hasaby 500 $ goýum talap edýär - 10 $ standartdan gaty bökmek. Altyn hasaby, adaty derejeden has köp aktiwlere girmäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin 39-a derek 42 alarsyňyz we ozal öz serişdeleriňize girip bilersiňiz. Hasabyňyzdan tölegleri yzyna almak üçin üç gün gerek däl, 24 sagadyň dowamynda olara girip bilersiňiz.

Bu hasap görnüşi bilen, adaty hasaplar bilen tapyp bilmeýän başga-da birnäçe peýdany görersiňiz, şol sanda:

 • Altyn ýaryşlar: Bu ýaryşlar, adaty ýaryşlardan has ýokary girdeji gazanýar.
 • Iň ýokary bonus 90%


VIP

Iň ýokary hasap derejesi VIP. Bu hasapda, VIP statusynyň hödürlemeli ähli aýratynlyklary bar. Maliýe serişdeleriňize çalt girip bilersiňiz, söwda etmek üçin has köp aktiw, has ýokary girdeji we köp mukdarda bonus alarsyňyz. VIP hasaby 1000 $ goýum talap edýär. Bu fondlar size 55+ aktiwlere girmäge we hasabyňyzdan serişdeleri alanyňyzda diňe dört sagat garaşmaga mümkinçilik berýär. Maýa goýumlaryňyzy dolandyrmakda size kömek etmek üçin VIP dolandyryjyny hem alarsyňyz. VIP dolandyryjyňyz goldaw we goldaw berýär, şeýle hem bonuslary hödürleýär.
Binomo syn

Beýleki aýratynlyklar:

 • VIP ýaryşlary
 • Peýdalylygy 90% -e çenli
 • 200% -e çenli goýum
 • Maýa goýum ätiýaçlandyryşy
 • Aýry-aýry teklipler
 • Şahsy dolandyryjy

Tejribeli söwdagärler üçin bu hasap hasaby, esasanam ROI-ni ulaltmak meselesinde ep-esli peýdany hödürleýär.


Binomo Demo

Onlaýn delleri göz öňünde tutanyňyzda, hakyky hasapda söwda etmezden ozal kompaniýalaryň demo hasabyny öwrenmek gowy zat. Demo hasaby ulanmak platforma baha bermäge we onlaýn söwda dellalynda isleýän ähli gurallaryňyzy we aýratynlyklaryňyzy hödürleýändigini görmäge mümkinçilik berer.

Demo hasaplary, satyn almazdan ozal sürüjini synap görmek üçin mümkinçilikdir. Söwda etmek we platforma amallary we ulanyjy interfeýsiniň ýerleşişi bilen tanyş bolup bilersiňiz. Gowy dellal ulanyjylara mugt demo mümkinçiligini hödürlär, Binomo bolsa.

Binomo söwdagärlere strategiýalary ulanmaga we demo hasaby bilen platforma bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär. Demo hasaby döretmek üçin diňe e-poçtaňyz bilen ýazylmaly we wirtual gaznalarda 1000 dollar alarsyňyz.

Bu töwekgelçiliksiz gaznalar, Binomo-nyň söwdagär hökmünde islegleriňizi kanagatlandyrýandygyny ýa-da ýokdugyny görmäge mümkinçilik berer. Eger ýok bolsa, eýýäm goýlan hasabyňyzy ýapmakdan has aňsat.


Aktiwler

Aktiwler barada aýdylanda, Binomo beýlekiler bilen deňeşdirip boljak saýlawy bar. Söwdanyň iň ýokary hasap derejesinde, aktiwleriň bir toparyny öz içine alýan 49 dürli aktiwlere girip bilersiňiz. Dürli aktiwleri saýlamak, iň amatly söwdany kesgitlemäge mümkinçilik berýär.Binomo öz içine alýan köp sanly baýlygy hödürleýär:

 • Harytlar
 • CFD-ler
 • Walýuta jübütleri
 • Indeksler
 • Haryt jübütleri


Binomo söwda programmasy

Binomo syn

Göz öňünde tutmaly bir aýratynlyk, kompaniýanyň ykjam programmasy barmy ýa-da ýok. Jübi programmalary size has köp töleg gazanmaga kömek edip biljek islendik ýerden, islän wagtyňyz söwda etmäge mümkinçilik berýär.

Binomo-da ykjam söwda platformasy bar. IOS programmasyny “Apple Store” -da ýa-da “Android” üçin “Google Play Store” -da tapyp bilersiňiz.

Programmada web platformasy bilen alyp bolmajak bir aýratynlyk, habarnamalary almagyň usulydyr. Duýduryşlar, bazar meýillerine duýduryş bermek we belli bir söwda şertlerine laýyk gelende size habar bermek arkaly girdejiňizi artdyrmaga kömek edip biler.

Aýramagy, komissiýalary we güýji

Söwda platformalarynyň köpüsinde töleg ýa-da komissiýa alynmaýar. Muňa derek, söwdagär nädogry çaklama edeninde goşmaça pul gazanýar we şeýlelik bilen söwdany ýitirýär. Senagat standartyna görä, Binomo hyzmatlary üçin töleg almaýar. Binomonyň serişdelerini üstünlik gazanyp bilmedik söwdagärlerden gazanmagy, köp mukdarda maýa goýýan söwdagärler üçin bu gaty girdejili maýa goýum bolup biljekdigini aňladýar.

VIP müşderilerine binomos bejergisi gazançlary bilen gürleşýär. Iň ýokary girdeji 90% we 100% iň ýokary bonus has ýokary töleglere deňdir. Beýleki bir tarapdan, has pes giriş nokadynda maýa goýmak we öwrenmek ukyby, adaty söwdagärleriniň ýaýratmak ýa-da komissiýa goýmak üçin goýlan maýa goýumlarynyň hiç birinde üstünlik gazanyp bilmeýändigini aňladýar. Beýleki platformalaryň köpüsinde bolşy ýaly, Binomo hem güýji ulanmaýar. Leverage siziň üçin möhüm bolsa, başga bir platforma ýa-da dellal has gowy gabat gelip biler.


Binomo bonuslary we mahabatlary

Köp dellallar ilkinji goýumyňyz üçin bonuslar we mahabat tekliplerini hödürleýärler. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda Binomo-da mahabatlandyrylan mahabat ýa-da bonus ýok.

Olaryň yzygiderli ýaryşlary bolýar, hersi dürli hasap derejelerine mahsus. Giriş bahasy, ýaryşyň derejesine we görnüşine baglylykda mugtdan 30 dollar aralygynda bolýar. Thearyşlar üçin baýrak serişdeleri 300 dollardan başlaýar we 40 000 dollara ýetýär. Mundan başga-da, hasaplar bölüminde belläp geçişimiz ýaly, Altyn we VIP hasap derejelerinde bonuslar bar.


Goýumlar we hasaplaşyklar

Binomo syn

Binomo bilen talap edilýän iň az goýum, haýsy hasaby açmak isleýändigiňize baglydyr. Hakyky pul bilen adaty hasap bilen 10 dollara çenli söwda edip bilersiňiz, ýöne VIP hasaby üçin derrew azyndan 1000 dollar düşmäge synanyşýarsyňyz.

Puluňyzy yzyna alanyňyzda 10% töleg bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz, ýöne iň az söwda etmedik bolsaňyz. Web sahypa, maglumatlaryňyzy şifrlenen we ygtybarly saklamak üçin SSL ulanýar we 20,000 $ -a çenli serişde galplyklardan goralýar. Goýumlar we goýumlar üçin birnäçe dürli ýol bar:

 • Karz kartlary (Visa we MasterCard)
 • Neteller
 • Jeton
 • Hindi banklary


Binomo kezzapmy?

, Ok, Binomo kezzap däl. Binomo, dünýäniň 133 dürli ýurdundan her gün müňlerçe söwdagär tarapyndan ulanylýan kanuny onlaýn söwda platformasydyr. Bu dellal, IFC-iň (Halkara Maliýe Komissiýasy) "A" kategoriýasy bolup, kazyýet jedellerini goramak üçin 20 000 dollar tölemegi öz içine alýar. IFC-e goşulmak bilen, Binomo özüni alyp barşyň we iş tejribesiniň iň ýokary ülňülerini saklamaga ygrarlydygyny tassyklaýar.

Binomo Hindistanda kanunymy?

Hawa, Hindistanda söwda Bonomo bilen kanuny. Şeýle-de bolsa, bu dellal Hindistanyň Gymmatly kagyzlar we bir Exchangea geňeşi tarapyndan düzgünleşdirilmeýär. Binomo deňizdäki dellal bolup, Sankt Winsentden we Grenadine esaslanýar. Hindistan ýaly 113-den gowrak dürli ýurtdan söwdagärleri kabul edýärler.


Müşderi hyzmady

Binomo, olara nädip ýüz tutmalydygynyň birnäçe usuly bar.

 • Söhbet: Web sahypasynda we programmasynda açylan we göni söhbetdeşlik mümkinçiligini berýän söhbet penjiresi bar. Göni söhbetdeşlik funksiýasy ygtybarly we birnäçe dili goldaýar.
 • E-poçta salgysy: Belki, aladaňyz derrew üns berilmegini talap etmeýär. Şeýle ýagdaýda, [email protected] e-poçta iberip bilersiňiz, olar mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bererler.

  “Dolphin Corp”
  birinji gat, birinji Sent Winsent Bank Ltd
  Jeýms Strit
  Kingstown
  Sent Winsent we Grenadinler


Taraz

Binomo ýaly dellal bilen, maýa goýumyňyz bilen näme alýandygyňyzy bilmek isleýärsiňiz. Platformalarynyň we syýasatlarynyň artykmaçlyklaryny gözden geçiriň:

 • Müşderi goldawy
 • Dyngysyz söwda
 • Ygtybarly demo hasaby
 • Iň az goýum 10 dollar
 • Iň pes söwda $ 1
 • Dynç günleri söwdasynyň bolmagy
 • Iň ýokary girdeji 90%
 • Baýrak serişdeleri bilen ýaryşlar


Garamaýan taraplary

Binomo üçin köp peýdasy bar bolsa-da, bu hemmeler üçin iň gowy saýlaw bolmaz. Bu aýratynlyklardan haýsydyr birini gözleýän bolsaňyz, gynansagam göwnüňizden turar:

 • Saýlamak üçin çäkli mukdar
 • Çäklendirilen söwda görnüşleri
 • ABŞ-da ýa-da Europeewropada goldanylmaýar
 • IFC-iň agzasydygyna garamazdan, diňe FMRRC tarapyndan tassyklanýar
 • Sosial söwda ýok
 • Signal ýok


Binomo barada soňky pikirler

Binomo, söwda bazaryna girmek isleýän köp sanly söwdagär we maýadar üçin amatly, ulanyjy üçin amatly platforma döredýän köp sanly aýratynlyklary we gurallary hödürleýär. Binomo-da her ussatlyk derejeli söwdagärler üçin bir zat bar.

Funksiýa ykjam programmasy esasanam bökdençsiz we iň az 10 dollarlyk goýumyň pes bahasy, hatda onlaýn söwda dünýäsine girmäge taýyn täze söwdagärlerem hiç hili töwekgelçiliksiz synap görüp biljekdigini aňladýar.

Şol bir wagtyň özünde, onuň diagrammalary we strategiki gurallary has tertipli söwdagäri kanagatlandyryp biler. Umuman aýdanyňda, indiki söwda dellalyňyz üçin ygtybarly.

Thank you for rating.